Έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για 'Ελληνες (Ν. 1250/82)

Οι Έλληνες που κατοικούν στη Γλυφάδα πρέπει να φέρουν:

  1. Αίτηση
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης , από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 , όπου συμπληρώνεται το εξής κείμενο « δεν συντρέχει στο πρόσωπο ή στις σχέσεις μου με το άτομο που πρόκειται να παντρευτώ κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350 ,1351 , 1352 , 1354, 1356, 1357 και 1360 του Αστικού Κώδικα. Είμαι κάτοικος Δήμου Γλυφάδας , οδός…………αρ…….Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο ……(βαθμός γάμου).
  4. Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών απαιτείται δικαστική απόφαση.
  5. Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους και ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχώρηση λύσης γάμου , ή Ληξιαρχική πράξη θανάτου αν υπάρχει θάνατος.
  6. Γνωστοποίηση του γάμου σε μία (1) ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα.
  7. Παράβολο χαρτοσήμου 14,67 € ( από Δ.Ο.Υ.) ή e-παράβολο.
  8. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας ( π.χ. πρόσφατος λογαριασμός Ε.ΥΔ.ΑΠ. ή Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Η. στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας , κ.λ.π. ).
  9. Φωτοτυπία του Δ.Α.Τ.

ΟΛΑ τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν τον ΚΑΘΕ μελλόνυμφο.

copyrights © 2018 Evolution Projects