Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού

Οι Ελληνες που κατοικούν , έστω και προσωρινά ,στο εξωτερικό καταθέτουν δικαιολογητικά για έκδοση άδειας γάμου στο Δήμο που είναι δημότες.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγραφεί το εξής κείμενο: « δεν συντρέχει στο πρόσωπο μου ή στις σχέσεις μου με το άτομο που προκειται να τελέσω γάμο κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1350, 1351 , 1352 , 1354, 1356, 1357 και 1360 του Α.Κ. . Είμαι κάτοικος …………………….., Οδός………….. αρ….. Ο γάμος που πρόκειται να συνάψω είναι ο ………. ( βαθμός γάμου 1ος ,2ος ,..).
  3. Εξουσιοδότηση για κατάθεση δικαιολογητικών και παραλαβή άδειας γάμου.
  4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
  5. Γνωστοποίηση γάμου σε ημερήσια αθηναϊκή εφημερίδα
  6. Παράβολο χαρτοσήμου 14,67 ευρώ από Δ.Ο.Υ. ή e-παράβολο.
  7. Διαζευκτήριο και ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχώρηση λύσης γάμου για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου , αν υπάρχει θάνατος.
  8. Φωτοτυπία Δ.Α.Τ. των μελλονύμφων ή διαβατηρίου αν ο ένας είναι αλλοδαπός.

 

Τα δικαιολογητικά 1 έως 3 θα φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του μελλόνυμφου από το Ελληνικό προξενείο .

copyrights © 2018 Evolution Projects