Δήλωση Γέννησης

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα στα όρια του Δήμου Γλυφάδας, δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Γλυφάδας.

Προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό.

 

Εκπρόθεσμη δήλωση: από την 11η ημέρα και μέχρι την 100η επιβάλλεται από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο 100€ και μετά την 100η πρόστιμο 300€.

 

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

1. Δελτίο γέννησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα γιατρό ή μαία και φέρει θεώρηση γνήσιου υπογραφής.

2. Δελτία ταυτότητας των γονέων.

3. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων πρόσφατη, στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου τέκνων.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.

   

copyrights © 2018 Evolution Projects