Δήλωση Βάπτισης

Καταχωρείται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.Είναι δυνατόν να καταχωρηθεί και στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης και να σταλεί έκθεση βάπτισης στο Ληξιαρχείο του τόπου που έχει συνταχθεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης για να καταχωρηθεί στο περιθώριό της.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι δύο γονείς ή ο ένας από τους δύο με εξουσιοδότηση του άλλου, στην οποία θα αναφέρεται το όνομα του παιδιού και θα φέρει θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Δικαιολογητικά:

  1. Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ίδιος ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο. 

  2. Ταυτότητα του Δηλούντα.

copyrights © 2018 Evolution Projects