Δήλωση Γάμου

Κάθε γάμος, θρησκευτικός ή πολιτικός, που τελέσθηκε στα όρια του Δήμου Γλυφάδας  καταχωρείται στο   Ληξιαρχείο Γλυφάδας.

Προθεσμία : Eντός  40 ημερών από την τέλεση.

 

Μετά τη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλεται με απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόστιμο ύψους 100€  για το χρονικό διάστημα από την 41η ημέρα μέχρι την 130η και μετά την 130η  ημέρα επιβάλλεται πρόστιμο 300€.

 

 

Υπόχρεοι  για τη δήλωση  :  οι σύζυγοι   ( ένας από τους δύο)

Δικαιολογητικά

  1. Δήλωση τέλεσης γάμου.

  2. Ταυτότητες των συζύγων

  3. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ασφαλιστικός φορέας

 Η δήλωση γάμου μπορεί να υποβληθεί και  από τρίτο πρόσωπο εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί  με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

   

 

copyrights © 2018 Evolution Projects