Δήλωση Θανάτου

Ο  θάνατος  δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ενταφιασμού εντός 24 ωρών.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, όποιος παραβρέθηκε κατά τον θάνατο ή ο Εργολάβος του Γραφείου τελετών που ανέλαβε την εκφορά του νεκρού ή εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του γραφείου αυτού.

 Δικαιολογητικά :

  1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ιατρού.
  2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης , Α.Φ.Μ και ΑΜΚΑ.
  3. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τον θάνατο.

copyrights © 2018 Evolution Projects