Μεταδημότευση (γενικά)

Δικαιολογητικά
 • Αίτηση για μεταδημότευση χωρίς αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού (για την περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα προσκομίζει ο ίδιος πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/ή πιστοποιητικό γέννησης)
 • Αίτηση για μεταδημότευση με αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού (για την περίπτωση που ο αιτών/η αιτούσα δεν προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/ή πιστοποιητικό γέννησης και αυτό θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από το Δήμο).
 • Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Γλυφάδας(αποκλειστικά), για τη χορήγηση της οποίας ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει:
  1.
  Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για βεβαίωση διετούς κατοικίας.
  2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δίπλωμα οδήγησης
  3. Φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών και του τρέχοντος έτους, αν υπάρχει(π.χ. εάν η αίτηση γίνεται το 2005, θα πρέπει να προσκομιστούν οι δηλώσεις των ετών 2003-2005) ή αντίγραφα λαγαριασμών αντίστοιχου μήνα με το μήνα κατάθεσης(Δ.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.), από τις οποίες να προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας είναι μόνιμοι κάτοικοι Γλυφάδας τα δύο τελευταία χρόνια και μέχρι σήμερα.
  4. Εφόσον προσέρχεται ένα μόνο μέλος της οικογένειας, εξουσιοδότηση για τα υπόλοιπα μέλη, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία.Η βεβαίωση απαιτείται για κάθε ενήλικο μέλος χωριστά.
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικής και Αστικής Κατάστασης
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
 • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
 • Δημαρχείο

 

Παρατηρήσεις / Σχόλια / Διευκρινίσεις

 • Αν και εφόσον δεν υπάρχει Αστυνομική ταυτότητα η υπηρεσία μας μπορεί να δεχτεί τα εξής:
  1. Εξουσιοδότηση
  2. Διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ασθενείας
  4. Δίπλωμα οδήγησης
 
   

 

copyrights © 2018 Evolution Projects