Οικόπεδο

Δικαιολογητικά

  • Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Αίτηση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

 

Πληροφορίες

Αν έχει δηλωθεί στον δήμο Γλυφάδας (Ν . 2130/1993 Άρθρο 24 παρ. 5) θα πρέπει να μην οφείλει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μέχρι και το τρέχον έτος.

Εάν πρόκειται για μη δηλωμένο οικόπεδο, ο ενδιαφερόμενος πολίτης θα πρέπει να προσκομίσει το συμβόλαιο κτήσης με το πιστοποιητικό μετεγγραφής του (ελέγχεται η μη οφειλή οποιασδήποτε δαπάνης βαρύνει το ακίνητο), προκειμένου να γίνει η κατά νόμον δήλωση και να πληρωθούν τα τέλη των τελευταίων πέντε (5) ετών συν το τρέχον έτος (τα υπόλοιπα παραγράφονται), μαζί με τα αναλογούντα πρόστιμα.

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας καθορίζεται από τον τύπο:
Εμβαδόν x ΣΟ x Τιμή/τ.μ. Οικοπέδου x ΣΟ x Συντελεστή ΤΑΠ (0,35/1000)

copyrights © 2018 Evolution Projects