Οικία – Επαγγελματικός χώρος – Όλα τα ηλεκτροδοτούμενα

Δικαιολογητικά

  • Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  • Αίτηση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
  • Συμβόλαιο κτήσης και το πιστοποιητικό μεταγραφής του. 
  • Τελευταίος λογαριασμός ΔΕΗ (εξοφλημένος - μόνο για ακίνητo που έχει ρεύμα), με την απόδειξη πληρωμής του.
  • Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, πρέπει να προσκομισθεί από την ΔΕΔΔΗΕ βεβαίωση, στην οποία να φαίνεται για πόσα τετραγωνικά μέτρα πληρωνόταν ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ μέχρι την ημερομηνία διακοπής, υπευθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη χρήση ή όχι του χώρου (Ν.3345/05).
  • Σε περίπτωση υπαγωγής του ακινήτου στις διατάξεις των Ν.3843/2010,4014/2011,4178/2013 και 4495/2017, πρέπει να προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση.

 

Πληροφορίες

Σε περίπτωση που τα τ.μ. ΔΕΗ δεν συμπίπτουν με τα τ.μ. του συμβολαίου, η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί στην είσπραξη ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ της διαφοράς και θα προβεί στην διόρθωση των τ.μ. και στη συνέχεια, αποστολή στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4304/2014, αρθρο 32 (ΦΕΚ 234/τεύχος Α/2014)

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπράττεται μέσω λογαριασμών ΔΕΗ.

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας καθορίζεται από τον τύπο:
Εμβαδόν x Τιμή ζώνης x Συντελεστής παλαιότητας x Συντελεστής ΤΑΠ (0,35/1000)

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση βεβαίωσης, προυποθέτει την εξόφληση οποιονδήποτε οφειλών που βαρύνουν το ακίνητο.

 

Νομοθεσία:

Ν. 2130/1993 άρθρο 24

   

 

copyrights © 2018 Evolution Projects