Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση άδειας κατάληψης πεζοδρομίων πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων η οποία ελέγχεται από τη Δημοτική Αστυνομία
  • Καταβολή προβλεπόμενων τελών σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (για το έτος 2012 προσδιορίζονται από την  Απόφαση Δ.Σ. 385/2011)
   

 

copyrights © 2018 Evolution Projects