Προσωρινός Ελλιμενισμός

Αρμόδιο τμήμα: Τμήμα δημοτικής περιουσίας

Τηλ. επικοινωνίας: 213 2025367-366

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (08:15-14:00).

 

Για τον προσωρινό ελλιμενισμό σκάφους θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να προσέλθει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν, στο γραφείο διαχείρισης και ελέγχου μαρίνας του δήμου προκειμένου να τακτοποιηθεί η οικονομική υποχρέωση για το χρονικό διάστημα που θα φιλοξενηθεί το σκάφος στη μαρίνα του δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό της μαρίνας και να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης προσωρινού ελλιμενισμού σκάφους και κατάλληλη υπεύθυνη δήλωση.
Επίσης θα πρέπει να προσκομιστούν τα πρωτότυπα ναυτιλιακά έγγραφα του σκάφους.
Για όλα τα σκάφη:
Ταυτότητα ιδιοκτήτη ή διαβατήριο

Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ - ΟΤΕ ή εκκαθαριστικό εφορίας)

Αποδεικτικό ΑΦΜ

Όλα τα έγγραφα ξένης εθνικότητας, μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Δικηγόρο με δικαίωμα μετάφρασης

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο από νόμιμη και αναγνωρισμένη εταιρεία, που να ισχύει μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους

 

Επιπλέον για τα σκάφη ολικού μήκους μέχρι 6,99 μέτρα:
Άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους

Επιπλέον για τα σκάφη ολικού μήκους από 7,00 μέτρα και άνω:
Έγγραφο εθνικότητας και όπου υπάρχει, άδεια εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους

Δελτίο κίνησης, προκειμένου για σκάφη που φέρουν ξένη σημαία

Απόφαση του υπουργού εμπορικής ναυτιλίας, που να βρίσκεται σε ισχύ, προκειμένου για επαγγελματικά σκάφηΤραπεζική επιταγή σε διαταγή «Δήμου Γλυφάδας» ή προσωπική/εταιρική με αναγραφή του Α.Φ.Μ. του εκδότη, προκειμένου περί οφειλής ποσού άνω των 1.500,00 €

Για σκάφη ελληνικής σημαίας, έγγραφο επιθεώρησης πλοίου

Για σκάφη ξένης σημαίας, έγγραφο που να πιστοποιεί τον μέγιστο αριθμό κλινών των επιβατών που μπορεί να φιλοξενήσει το εν λόγω σκάφος.

copyrights © 2018 Evolution Projects