ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_30

«Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου «Eπέκταση δημοτικού φωτισμού», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 117/2019 μελέτης, δαπάνης 2.419.000,00 € (μη συμ/νου Φ.Π.Α.)

copyrights © 2018 Evolution Projects