ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_33

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης , δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τη ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

copyrights © 2018 Evolution Projects