ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_34

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Εκποίηση κινητών πραγμάτων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 247/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τις Ομάδες 2,3,4 και 5

copyrights © 2018 Evolution Projects