ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_35

Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού Διενέργειας της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους Ζωής (ΟΤΚΖ)

copyrights © 2018 Evolution Projects