ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_46

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας της φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας με τίτλο: «Μίσθωση ακινήτου προς στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

copyrights © 2018 Evolution Projects