ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_47

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων , στύλων σήμανσης, πινακίδων ονοματοθεσίας οδών και εμποδίων αποτροπής στάθμευσης

copyrights © 2018 Evolution Projects