ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_49

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «Δαπάνες λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας» συνολικής πρ/σας δαπάνης 247.317,50 € (συμ/νου ΦΠΑ)

copyrights © 2018 Evolution Projects