ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_1

Αποδοχή χρηματικού ποσού 242.955,00 €, που αντιστοιχεί στο Δήμο μας, από την 7η-8η-9η -10η- 11η -12η κατανομή πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2019 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων

copyrights © 2018 Evolution Projects