ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_2

Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 4.057,99€ από κατανομή για το έτος 2019 χρηματοδότησης της ΣΑΕ 55 «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ και καθορισμός της Δαπάνης που θα χρηματοδοτηθεί από το πιο πάνω ποσό

copyrights © 2018 Evolution Projects