ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_4

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 35/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α:1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γλυφάδας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002538

copyrights © 2018 Evolution Projects