ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_5

Ορισμός εκ νέου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία», μετά τη με αρ.πρωτ. 116496/29895/23.12.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκ/μενης Διοίκησης Αττικής

copyrights © 2018 Evolution Projects