ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_6

Έγκριση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Εγχειριδίου Διαδικασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων υποδομής και δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

copyrights © 2018 Evolution Projects