ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_7

Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της υπ΄αρ. πρωτ. 3670/09.12.2019 πρόσκλησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», Άξονας προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής (ΕΤΠΑ)» με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΟΤΑ Α΄Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

copyrights © 2018 Evolution Projects