ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_11

Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες Λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας

copyrights © 2018 Evolution Projects