ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_50

Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας /εργασίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ » συνολικής πρ/σας δαπάνης 84.070,00 € (συμ/νων όλων των επιβαρύνσεων)

copyrights © 2018 Evolution Projects