ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_57

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου

copyrights © 2018 Evolution Projects