ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_71

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης, δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου

copyrights © 2018 Evolution Projects