ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_88

Λήψη Απόφασης για έγκριση 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας του Έργου «Ανάπλαση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Γλυφάδας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.302.419,36€ (πλέον ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 24/2018 μελέτη

copyrights © 2018 Evolution Projects