ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_103

Λογιστική τακτοποίηση ποσού 333.165,36 που αποδόθηκε από την τράπεζα Πειραιώς με χρέωση τηρούμενου σε αυτή τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Γλυφάδας, δυνάμει του από 13.12.2019 κατασχετηρίου του Αβραμίδη Κυριάκου του Δημητρίου, εις χείρας της τράπεζας Πειραιώς Α.Ε ως τρίτης. (770/2019, 769/2019 πρώτα (Α΄) εκτελεστά Απόγραφα των με αρ. 9117/2018 και 9118/2018 αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες

copyrights © 2018 Evolution Projects