ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_105

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομιών» με αρ. μελέτης 125/2019 και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

copyrights © 2018 Evolution Projects