ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_118

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της με αρ. 42/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής

copyrights © 2018 Evolution Projects