ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_120

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 –
Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη από
τους ΚΑΠ

copyrights © 2018 Evolution Projects