ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_124

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»,

copyrights © 2018 Evolution Projects