ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_126

«Ανάκληση της υπ΄αρ. 74/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη εκ νέου απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων (σχετ. η με αρ. Α 4198/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)

copyrights © 2018 Evolution Projects