ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_130

Λήψη απόφασης για Α)Έγκριση της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 20.6279.0001 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών», σχετικά με την Προμήθεια υλικών για την καταπολέμηση ιών και αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, συνολική πρ/σας δαπάνης 24.800,00€ συμπ. ΦΠΑ (24%) και Β) Έγκριση του τρόπου διενέργειας και εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α)

copyrights © 2018 Evolution Projects