ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_137

«Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ. μελ. 110/2019 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου

copyrights © 2018 Evolution Projects