ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_16

Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό Κωδικών Αριθμών του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

copyrights © 2018 Evolution Projects