ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_20

Λήψη απόφασης για την σύσταση προσωποπαγούς θέσης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 479/2014 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών

copyrights © 2018 Evolution Projects