ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_33

Λήψη απόφασης για την παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς που περιέχεται στη με αρ. καταχ. ΑΓ 216/12.6.2019 αγωγή κατά του Δήμου Γλυφάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

copyrights © 2018 Evolution Projects