ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_41

Ανάκληση της με αρ. 14/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον εκ νέου ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Γκολφ Δήμου Γλυφάδας Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία”, μετά την κοινοποίηση της με αρ. πρωτ. 15/10.03.2020 απόφασης κατ’ άρθρο 153 του Ν.3463/2006

copyrights © 2018 Evolution Projects