ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΣ_2020_42

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου, σε συνδυασμό με τα άρθρα 186, 190, 192, 194 & 199 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.

copyrights © 2018 Evolution Projects