Τμήμα Τοπογραφικού

Ο προϊστάμενος του τμήματος επιμελείται των πάσης φύσεως τοπογραφικών μελετών και αποτυπώσεων και είναι αρμόδιο για τη σύνταξη ή επίβλεψη αυτών.
Είναι αρμόδιο για τη σύνταξη πράξεων αναλογισμού τακτοποίησης-προσκύρωσης, για θέματα τροποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εφαρμογής αυτού, τροποποιήσεων, χρήσεων γης και για την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων, για έλεγχο όρων δόμησης και υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου χαρτών, διαταγμάτων και διοικητικών πράξεων του τμήματός του.

Γραφείο Όρων Δομήσεως-Χρήσεως Γης
Συντάσσει τις τεχνικές εκθέσεις για τον καθορισμό των ρυμοτομικών γραμμών, παρέχει πληροφορίες και εκδίδει βεβαιώσεις για τους όρους δόμησης.
Τηρεί αρχείο σχετικών διαταγμάτων.

Γραφείο Απαλλοτριώσεων
Συντάσσει διοικητικές πράξεις για απαλλοτριώσεις, τακτοποιήσεις, προσκυρώσεις.
Τηρεί σχετικό αρχείο των πράξεων.

Γραφείο Τροποποιήσεων
Φροντίζει για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου.
Είναι αρμόδιος για εισηγήσεις περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου και υπεύθυνο για τη σύνταξη πολεοδομικών μελετών, αναθεωρήσεων, χρήσεων γης.

copyrights © 2018 Evolution Projects