ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_139

Λήψη απόφασης συμπλήρωσης της με αρ. 42/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής

copyrights © 2018 Evolution Projects