ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_142

Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου

copyrights © 2018 Evolution Projects