Τμήμα Αδειών

Ο προϊστάμενος φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων του τμήματός του, χρεώνει τις οικοδομικές άδειες για έλεγχο στα αρμόδια γραφεία του τμήματός του.
Είναι υπεύθυνος για την τελική έκδοση της οικοδομικής άδειας και τηρεί αρχείο των αδειών.

Γραφείο Αρχιτεκτονικού Ελέγχου
Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές μελέτες που υποβάλλονται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Μετά τον έλεγχο των φακέλων από τα άλλα γραφεία, κάνει τον τελικό έλεγχο αυτού.

Γραφείο Στατιστικού Ελέγχου
Ελέγχει τις μελέτες που υποβάλλονται από στατιστικής και δομικής άποψης για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
Συντάσσει τεχνικές εκθέσεις και προτείνει μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του κτιρίου.

Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικού Ελέγχου
Ελέγχει τις μελέτες που υποβάλλονται ως προς τα ηλεκτρομηχανολογικά και τη θερμομόνωση για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

copyrights © 2018 Evolution Projects