ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_146

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων, με εκτιμώμενη αξία ίσης ή κατώτερης των 60.000€ (χωρίς Φ.Π.Α)» για το έτος 2020 ,βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016

copyrights © 2018 Evolution Projects