Τμήμα Αυθαιρέτων

Ο προϊστάμενος συντονίζει, ελέγχει και φροντίζει για τη σωστή λειτουργία των γραφείων του.
Χρεώνει τις υποθέσεις αυθαιρέτων, υγρασιών, επικινδύνων κλπ.,στα αρμόδια γραφεία.
Εισηγείται για χαρακτηρισμό αυθαιρέτων, νομιμοποιήσεων στις αρμόδιες επιτροπές, για εκδικάσεις ενστάσεων κλπ.
Είναι αρμόδιος για την τήρηση της διαδικασίας κατεδάφισης αυθαιρέτων και τήρηση σχετικού αρχείου.

Γραφείο ελέγχου αυθαιρέτων
Ελέγχει τις αυθαίρετες οικοδομές και τμήματα και επιβάλλει τα σχετικά μέτρα.

Γραφείο Επικινδύνων και Υγρασιών
Προβαίνει στον έλεγχο της στατιστικής επάρκειας των κτιρίων, ελέγχει την ύπαρξη υγρασιών και την αιτία τους. Επιβάλλει τα σχετικά μέτρα.

copyrights © 2018 Evolution Projects