ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΕ_2020_153

Έγκριση του από 10/04/2020 Πρακτικού οριστικού αναδόχου για τη μίσθωση μηχανήματος διασποράς απολυμαντικού υγρού στο πλαίσιο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 140/2020 Απόφ. Ο.Ε. και τις διατάξεις των Π.Ν.Π 11& 14/3/2020

copyrights © 2018 Evolution Projects