ΚΑΠΠΑ: 9η Πρόσκληση ΔΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                   Γλυφάδα  8-5-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                              Αρ. Πρ. 1252

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                         

ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ                                                                                                                                 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

 

 

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    9/ 2020

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95  του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄)και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ 1 της ΠΝΠ 55/11-3-2020  σας  προσκαλούμε σε   συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου  την Τετάρτη   13-5-2020  και ώρα  11.00  έως 13.00  προκειμένου να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για τα  παρακάτω θέματα :        

 

 

  • Θέμα 1ο « Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές  προμηθειών και
  • παροχής υπηρεσιών και ενστάσεων του ΚΑΠΠΑ Γλυφάδας έτους 2020 ".

 

ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση του  Πρακτικού κατακύρωσης  για την ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου που αφορά την εργασία/υπηρεσία με τίτλο:

« Προμήθεια και Εγκατάσταση πυροσβεστικού υλικού και πυρανίχνευσης για την τήρηση των κανόνων βάσει των προδιαγραφών του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017  »

 

ΘΕΜΑ  3ο: « Λήψη απόφασης  για έγκριση της  με αρ. 75/2020 Απόφασης  Προέδρου  που αφορά υπόθεση του ΝΠ .

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση βρεφονηπιακού σταθμού »

 

                                                   

 

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

copyrights © 2018 Evolution Projects